ป.ป.ส. หวั่นปชช.เข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำขณะนี้ 'กัญชง' ยังผิดกฎหมาย

ป.ป.ส. หวั่นปชช.เข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำขณะนี้ 'กัญชง' ยังผิดกฎหมาย

ป.ป.ส. หวั่นปชช.เข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำขณะนี้ “กัญชง” ยังผิดกฎหมาย ยังต้องรอให้ร่างกฎหมายการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงการพิจารณา ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. .… เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทดแทนกฎกระทรวงฯ เดิม ที่มีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะนี้ขั้นตอน ยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หากเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะลงนามในกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ภายหลัง ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับ
จะมีการปรับปรุงในเรื่อง ดังนี้
1) ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่เดิม จำกัดเฉพาะเส้นใย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์จากช่อดอก และเมล็ด เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2) แก้ไขให้ภาคเอกชนสามารถขออนุญาตได้จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ
3) กำหนดให้ประชาชนที่มีการใช้ประโยชน์พืชกัญชงตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น ชาวเขาที่มีการใช้เส้นใยมาผลิตเครื่องนุ่งห่ม สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่
4) ส่งเสริมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง โดยในระยะ 5 ปีแรก จะห้ามมิให้นำเข้า เว้นแต่เฉพาะเพื่อการศึกษาวิจัย"

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า “เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชน ป.ป.ส. จึงขอย้ำว่าขณะนี้กัญชง (Hemp) ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามมิให้ปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ที่อยู่ในรูปของเปลือก แกน ลำต้นแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสิ่งดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จะต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องเสียก่อน และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”