ไทยเร่งจัดทำ Big Data เพื่อการจัดการที่ดินครบวงจร

ไทยเร่งจัดทำ Big Data เพื่อการจัดการที่ดินครบวงจร

เร่งตั้งสำนักงาน คทช. เทียบเท่ากรมเป็นเซ็นเตอร์เคลียร์ปัญหาข้อมูลที่ดินของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานรัฐ

โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่มีนายกฯ เป็นประธาน ได้กล่าวในการแถลงข่าวที่ ทส. วันนี้ว่า ปัจจุบัน ข้อมูลด้านที่ดินของประเทศ กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานรัฐต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแก่งชาติ และอื่นๆ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการที่ดินของประเทศ
 
หลังจากที่มีการตรากฏหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปีที่ผ่านมา รัฐบาลจึงเร่งจัดตั้งสำนักงาน คทช. เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานของ คทช. โดยเฉพาะเรื่อง big data และเครื่องมือในการเคลียร์ปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและขาดการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานรัฐที่ทำให้การจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า
เครื่องมือดังกล่าวที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาคือ one map ที่จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี สำนักงาน คทช. ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมใหม่ ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร, ดร. รวิวรรณกล่าว
 
คทช. เริ่มต้นจากแนวคิดการจัดที่ดินทำกินของรัฐให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 โดยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ยากไร้ไร้ที่ดินทำกินและคนที่อาศัยอยู่กับป่าที่หลายรัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือทางกฏหมายรองรับ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่โดยอนุญาตให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างถูกกฎหมายโดยวางเงื่อนไข และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ อาทิ กฎหมายป่าสงวน กฎหมายอุทยานแห่งชาติฯ และอื่นๆ
และเพื่อให้มีการกำกับในภาพรวมเชิงนโยบาย รัฐบาลจึงผลักดันกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อดูแลการจัดการที่ดินของประเทศในภาพรวม โดยมีการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่มีกฎหมายมา ในวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา
ในการประชุม คทช.ได้รับทราบผลความคืบหน้าในการจัดที่ดินฯ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ความคืหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map), ดร. รวิวรรณกล่าว
ที่ประชุมยังได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช.จำนวน 9 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ คทช. ได้แก่
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด
ณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
คณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4,000 (Onemap)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบารขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1และให้ฝ่าเลขานุการฯ นำเสนอความเห็นของ คทช. ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป