กสร. ทบทวนคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ใช้ 'ประชารัฐ' ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

กสร. ทบทวนคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ใช้ 'ประชารัฐ' ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

กสร. ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม ก้าวสู่ภาพลักษณ์ใหม่นำแนวคิด“ประชารัฐ”เป็นกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า แรงงานนอกระบบ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีจำนวนมากถึง 20.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 54.30 ของผู้มีงานทำทั้งประเทศ ที่ผ่านมากรมขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานนอกระบบโดยการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ระดับวางแผนไปถึงการปฏิบัติการที่มุ่งพัฒนาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการกำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ยึดหลักความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561-2565 เป็นกรอบเพื่อใช้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง และด้วยประเด็นความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้กรมต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานเพื่อให้มีทิศทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

นายอภิญญา กล่าวต่อว่า เพื่อให้การวางแผนการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต จึงได้เชิญผู้บริหาร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในส่วนกลาง ผู้แทนจากหน่วยงานราชการภายนอก หน่วยงานเอกชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน มาร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอความคิดเห็น วิเคราะห์ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบของกรม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจด้านแรงงานนอกระบบในทุกมิติ และสามารถนำแผนสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำกรอบแนวคิด "ประชารัฐ" มาใช้เป็นกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างรายได้ และสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป