ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 'คุณหญิงพรทิพย์' นั่ง กมธ.สิทธิมนุษยชน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 'คุณหญิงพรทิพย์' นั่ง กมธ.สิทธิมนุษยชน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ราย โดยมีคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นั่งเป็นคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ราย  โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่างจํานวน 3 คณะ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 103 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

2. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

3. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ลงชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

158036663283