5 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมืองานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด

5 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมืองานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด

5 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล กับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม เน้นการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อลดระดับของปัญหายาเสพติดโดยเร็ว โดยเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือคดีที่มีโทษไม่ร้ายแรง เพื่อลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการในคลินิก พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรศาล และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม พัฒนาระบบส่งต่อการเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลในสังกัด และเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการในการเชื่อมโยงการดูแลอย่างทั่วถึง