หอการค้า ชงแพคเกจจูงใจ เอกชนลดฝุ่น-เพิ่มพื้นที่ป่า

หอการค้า ชงแพคเกจจูงใจ เอกชนลดฝุ่น-เพิ่มพื้นที่ป่า

หอการค้าไทย เสนอมาตรการเร่งด่วนจัดการฝุ่นพิษ ซากวัสดุการเกษตรขายโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เร่งขยายโรงงานชุมชุม ลดหย่อนภาษีที่ดินสร้างแรงจูงใจเอกชนปลูกป่าแก้ฝุ่นพิษ-ภัยแล้ง

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนเสนอมาตรการเร่งด่วนจัดการปัญหาฝุ่นพีเอ็ม2.5เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนในด้านการเกษตร ด้านการขนส่ง และการก่อสร้าง โดยด้านการเกษตรขอให้ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร เช่น ฟ่างข้าว ใบอ้อย ต้นและซังข้าวโพดมาอัดเป็นก้อนแล้วขายให้โรงไฟฟ้าชีวมวลท้องถิ่น และโรงงานอุตสาหกรรมที่นำไปเป็นเชื้อเพลิงได้

โดยให้ขยายโรงงานชุมชุมให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อลดการเผาทิ้ง โดยให้เผาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าระบบปิดแทน และจัดการทำแผนลดการเผาข้าวและข้าวโพดให้เหมือนกรณีอ้อย ซึ่งมีแผนการเผาเป็น0 %ในปี2565ทั้งนี้หอการค้าไทยเห็นด้วยกับมาตรการลงโทษของภาครัฐต่อเกษตรกรที่เผาทิ้งที่ไร่นาด้วยการงดเงินช่วยเหลือเกษตรกร

รวมทั้งภาครัฐควรส่งเสริมการจัดการแปลงที่ดิน เช่น การจัดเวลาเพาะปลูกรวมแปลง เพื่อรองรับการใช้เครื่องจักรกลทางเกษตรให้เหมาะสมและคุ้มทุน และภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร รัฐวิสาหกิจชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อรับจ้างหรือให้บริการเกษตรกรายย่อย 

ขณะเดียวกันควรสนับสนุนการรวมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุน หรือรวบรวมวัสดุการเกษตรที่เหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์ รัฐควรส่งเสริมธุรกิจบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งให้เกษตรกรรายใหญ่ช่วยเหลือเกษตรรายย่อยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย

158030441589

นายกลินท์ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการผลักดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด พ.ศ....ที่ภาคเอกชนได้ยื่นให้กับสภาผู้แทนราษฏรพิจารณานั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม หลังจากได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวแล้วรวมกว่า30,000รายทั่วประเทศซึ่งเร็วๆนี้ ทางหอการค้าไทยจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นหน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบเพื่อหารือให้ดำเนินการเร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.ให้ออกมาเร็วที่สุด

นายปรัชญา สะมะลาภา รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกหอการค้าทั่วประเทศพร้อมให้การสนับสนุนให้รัฐบาลหามาตรการลดหย่อนภาษีที่ดินในกรณีที่เอกชนและประชาชนทั่วไปที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ ซึ่งต่างกับการปลูกสินค้าเกษตรเพื่อทำให้เสียภาษีในอัตราที่ต่ำแต่จะทำให้เกษตรได้รับความเดือดร้อนและทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่าขอให้ภาครัฐเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำทุกประเภท รวมทั้งขอให้มีการทบทวนมาตรการเดินรถวันคู่วันคี่และจำกัดเวลาเดินรถ เพราะมาตรการดังกล่าวสินค้าบางเกษตรบางตัวเกิดการเน่าเสีย และเพิ่มต้นการขนส่ง

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพาณิช อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกเข้าพื้นที่และการห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในกทม.แม้จะเป็นมาตรการที่ดี แต่จะกระทบกับระบบงานก่อสร้างตามโครงการต่างๆ 158030450645