มหาดไทยประกาศให้ออกระเบียบขรก.ท้องถิ่น เบิกงบดูงานต่างประเทศ

มหาดไทยประกาศให้ออกระเบียบขรก.ท้องถิ่น เบิกงบดูงานต่างประเทศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ออกระเบียบข้าราชการท้องถิ่นเบิกงบดูงานต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ..ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ .. 2562

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศกำหนดการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงิน เพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นได้ อันเป็นไป เพื่อประโยชน์ของราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด .. 2540 มาตรา 74 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด .. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) .. 2562 มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล .. 2496 มาตรา 67 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล .. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) .. 2562 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล .. 2537

และมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล .. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) .. 2562 กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศดังต่อไปนี้ ข้อ 1

ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดย หน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ .. 2562”

ข้อ 3 ให้การจัดการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ เป็นการฝึกอบรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 74 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด .. 2540

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

และมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

(1) หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2) หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(3) หลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(4) หลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(5) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหาร ระดับสูง ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

(6) หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

(7) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (The Advanced Certificate in Local Development Administration for Sustainability) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

(8) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น (The Certificate in Local Law) ซึ่งจัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

(9) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น (Certificate Course in Urban Management for the executive local governments) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

158029901048

158029901696