ที่ประชุมผู้ถือหน่วยFTREITอนุมัติออกหุ้นกู้เพื่อการลงทุนในอนาคตไม่เกิน1.4หมื่นล.

ที่ประชุมผู้ถือหน่วยFTREITอนุมัติออกหุ้นกู้เพื่อการลงทุนในอนาคตไม่เกิน1.4หมื่นล.

FTREIT โชว์ผลงานปี62 มีรายได้รวม 2,807.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.9 % ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรวมทั้งสิ้น 0.6680 บาท เพิ่มขึ้นกว่า 4.7% ที่ประชุมผู้ถือหน่วย FTREIT ปี 63 อนุมัติการออกหุ้นกู้เพื่อการลงทุนในอนาคต มูลค่ารวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT”  เปิดเผยว่า ผลประกอบการของปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ FTREIT ประจำปี 2563 สำหรับรอบปีงบประมาณ 2562 กองทรัสต์ FTREIT มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,807.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9  และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 1,739.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6  เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เติบโตขึ้นร้อยละ 83.1 และมีอัตราการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 86 ในปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์ FTREIT มีสินทรัพย์คุณภาพสูงเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 554 ยูนิต หรือ คิดเป็นพื้นที่เช่ากว่า 1,678,475 ตารางเมตร รวมมูลค่าสินทรัพย์กว่า 37,049 ล้านบาท นอกจากนี้ สินทรัพย์ทั้งหมดยังตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ทั่วประเทศไทย ทำให้ปัจจุบัน กองทรัสต์ FTREIT ยังคงครองตำแหน่งกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ยังมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของ FTREIT โดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 780,716,114 หน่วย และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ FTREIT เพิ่มเติมในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือ เพื่อชําระหนี้เงินกู้ยืมที่จะถึงกําหนดชําระในอนาคตเลย

“สำหรับปีนี้ บริษัท FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เตรียมแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูงจากกลุ่มFPT ตลอดจน สินทรัพย์จากนอกกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่กองทรัสต์ FTREIT  ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของ FIRM  รวมถึงการรักษาอัตราการต่อสัญญาเช่า และอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า (Occupancy Rate) ให้อยู่ในระดับที่สูง บริษัทจึงมั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของFTREIT ต่อไป”