'มข.' ออกประกาศหยุดเรียน 14 วัน เฝ้าระวังเชื้อ 'ไวรัสโคโรน่า' ระบาด

'มข.' ออกประกาศหยุดเรียน 14 วัน เฝ้าระวังเชื้อ 'ไวรัสโคโรน่า' ระบาด

ม.ขอนแก่น ออกประกาศ ให้นักศึกษาหรือบุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหยุดเรียน-หยุดงาน 14 วัน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาด

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 195/2563 เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาด

ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (novel coronavirus 2019,2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีหลักฐานว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยของแก่นเห็นว่าเพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ..2558 ประกอบกับข้อ 15 วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ .. 2555 ข้อ 23 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2559) เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 13/2559) เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

อ่านข่าว
เจาะเรื่องลับ 'ไวรัสโคโรน่า' และอัพเดตข้อมูลที่ต้องรู้!

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่าประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 195/2563 เรื่อง ให้หยุดเรียน หรือหยุดปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาด

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้นักศึกษา หรือบุคลากรที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีอาการใด หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา

ข้อ 4  ให้นักศึกษา หรือบุคลากรตามข้อ 3 แจ้งส่วนงานต้นสังกัดของตนทราบในวาระแรกที่สามารถกระทำได้

ประกาศ วันที่ 28 มกราคม 2563 

158021859698