บลจ.กสิกรไทย ควักเงิน124 ลบ.ซื้อ BAM เพิ่ม 4.7 ล้านหุ้น

บลจ.กสิกรไทย ควักเงิน124 ลบ.ซื้อ BAM เพิ่ม 4.7 ล้านหุ้น

บลจ.กสิกรไทย ควักเงิน 124 ล้านบาท ซื้อหุ้น BAM เพิ่ม4.7 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 26.37 บาท ส่งผลถือหุ้นเป็น 5.12%

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)กสิกรไทย จำกัด ซื้อหุ้นบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หรือ BAM จำนวน 4.7 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.14 % ราคาเฉลี่ย 26.3769 บาทต่อหุ้น มูลค่า123.93 ล้านบาท ทำให้ภายหลังซื้อหุ้นครั้งนี้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 165.56 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.12%