กทท.ตรวจเข้มเรือและลูกเรือที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

กทท.ตรวจเข้มเรือและลูกเรือที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

กทท.ตรวจเข้มเรือและลูกเรือที่มาจากพื้นที่เสี่ยง สั่งแจ้งตารางเดินเรือและรายละเอียดสำคัญก่อนเรือจะเข้ามาถึงท่าเรือ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่และดำเนินการคัดกรองลูกเรือที่เดินทางมากับเรือสินค้า เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และรับฟังมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ บริเวณในเขตรั้วศุลกากร ทกท. วันนี้ (28 ม.ค.) โดยระบุว่า กทท. ได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม สำหรับเรือสินค้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ผ่านการกำหนดจุดจอดเรือ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และจะดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยตามขั้นตอน

158021660194

สำหรับ กทท. ได้มีมาตรการเฝ้าระวังพาหนะเรือและลูกเรือ ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง (จากสาธารณรัฐประชาชนจีน) และให้บริษัทเรือ (ผู้แทนเรือ) แจ้งกำหนดเรือเข้า ตารางการเดินเรือของบริษัทต่างๆ ที่จะเข้ามาถึง ทกท. ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยทางโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือมายื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร (Information of Conveyance (ต.1)) รายงานสุขลักษณะของยานพาหนะทางวิทยุโทรเลข (Maritime Information of Health Radio Telegram (ต.2)) ใบรับรองสุขอนามัยของการเดินทางโดยพาหนะทางน้ำ (Maritime Declaration of Health (ต.3)) และรายงานการเดินทางประเทศที่ผ่านมาหรือที่เรือจอดแวะพัก (Port of Call)

ทั้งนี้ หากกรณีมีลูกเรือป่วยมีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยลำบาก ฯลฯ จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อลูกเรือ (Crew List) และแจ้งกำหนดจุดจอดเรือหลักกลางน้ำทันที นอกจากนี้ ได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้แทนเรือเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคฯ จากองค์การอนามัยโลก ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส กรมควบคุมโรค และจากเว็บไซต์อื่นๆ อย่างใกล้ชิด

158021661973


ส่วนวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับพนักงาน นั้น กทท. ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรณรงค์ให้พนักงาน กทท. ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องสวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด นอกจากนี้ ควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ของโรคฯ ผ่านประกาศหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นต้น