กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุดหลากลาย หลายชีวิต ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จ.นครราชสีมา

วันนี้ (28 ม.ค.63) เวลา 15.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns; Diversity of Life 2) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการทำวิทยานิพนธ์ด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่แก่สาธารณชน ครั้งที่ 2 โดยเป็นการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้าย เพื่อจบการศึกษา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

158021325259

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กล่าวถวายรายงาน และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกคณะกรรมการสอบจบวิทยานิพนธ์ และขอพระราชทานกราบทูลเชิญทรงนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2

158020557719

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยศาสตราเกียรติพิษณุ ศุภนิมิตร ผู้แทนคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขอพระราชทานพระอนุญาตถามคำถาม 3 คำถาม

158021327017

“ สำหรับคำถามที่ใช้ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3 ข้อ ดังนี้
1.การนำวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมกับงานศิลปะ มีข้อดีหรือไม่อย่างไร 2.แนวความคิดของพระองค์เกี่ยวกับเสือเป็นสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้ว แต่ในครั้งนี้ มีการนำสัตว์มีปีกมาสร้างสรรค์ผลงาน ทรงสื่อความหมายอย่างไร 3.เทคนิคที่ทรงนำมาใช้ในงานศิลปะครั้งนี้ สามาถพัฒนาต่อไปได้อีกหรือไม่” ศาสตราเกียรติพิษณุ กล่าว

158020558247

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิทยานิพนธ์ ตามลำดับ

คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอบแล้วเสร็จ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้กราบทูลสรุปผลการสอบจบวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการลงมติผ่านเป็นเอกฉันท์ คะแนนระดับดีมาก

158020579647

สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงใช้สัญลักษณ์ และความหมายการแสดงออกจากสิ่งที่ทรงมีความประทับใจ นั่นคือ เสือ อันหมายถึง ความสัมพันธ์และความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ทั้งความใกล้ชิด ความผูกพันทางสายเลือด และความเป็นผู้นำของอาณาจักร ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

158020558287

นอกจากนั้น ลวดลายของเสือยังปรากฏเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ DNA หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ มาผสมผสานกับจินตนาการจากจิตใต้สำนึกตามบริบทแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทรงคุ้นเคย ผ่านลายเส้นที่ทรงวาดลงบนผืนกระดาษที่แสดงถึงความแม่นยำ เด็ดเดี่ยว เคลื่อนไหว มีชีวิต มีลมหายใจ มีจิตวิญาณ เพื่อส่งต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชนชาวไทยไปจนกระทั่งผู้คนในโลกนี้ได้อย่างเต็มที่

158020567237

โดยรูปแบบของงานศิลปะเป็นกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับคุณลักษณะของงานศิลปะที่ซื่อตรงบริสุทธิ์ใจโดยไม่ยึดติดหรือใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใด ๆ แต่ขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในใจจิตใจใต้สำนึก ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนแบบศิลปะนาอีฟ หรือนาอีฟอาร์ต (Naive Art) โดยทรงทำการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้คือ อองรี รุสโซ จิตรกรชาวฝรั่งเศส และยะโยะอิ คุสะมะ จิตรกรหญิงชาวญี่ปุ่น มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

158020570321

จากนั้น ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถวายสูจิบัตร ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถวายรายงานการจัดแสดงนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns; Diversity of Life 2) ถัดมา นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กราบทูลสรุปผลการสอบจบวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการ

158021330282

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns; Diversity of Life 2) โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มของผลงานตามเนื้อหาสาระ ได้แก่

158020737230

กลุ่มที่ 1  อัตลักษณ์ของเสือ
กลุ่มที่  2  เสือกับธรรมชาติการจัดวาง
กลุ่มที่  3  เสือกับลายเส้นและภาพขาว-ดำ
กลุ่มที่  4  เสือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่  5  เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์
กลุ่มที่ 6  เสือ ดอกไม้ และ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
กลุ่มที่ 7 นกฮูกกับสัตว์มีปีก
กลุ่มที่ 8 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในเทคนิคภาพพิมพ์
กลุ่มที่ 9 ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในกระบวนการอื่นๆ

158020583519

ต่อจากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องดนตรี
กู่เจิง และนิทรรศการการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม ชุด สายสัมพันธ์ สองแผ่นดิน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี เครื่องดนตรีแห่งราชสำนักจีน กู่เจิง ที่ทรงโปรด และภาพการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม ชุด สายสัมพันธ์ สองแผ่นดิน ครั้งที่ 1-6 ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รวมทั้ง ห้องจัดแสดง เลโก้ ที่ทรงใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจให้เป็นประโยชน์ ด้วยทรงใช้พระสมาธิต่อตัวเลโก้ทุกชิ้นด้วยพระองค์เอง

ต่อมา สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง หอศิลป์พิมานทิพย์ (อาคาร 1) เพื่อทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ แสดงความยินดีในโอกาสทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะ จิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns; Diversity of Life 2) ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เปิดให้ประชาชนทั่วไปชื่นชมพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์พระองค์นี้ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น.- 16.00 น. ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อัตราค่าเข้าชม คนละ 150 บาท พร้อมรับแก้วเซรามิคเป็นที่ระลึก นำเงินรายได้มอบให้มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี