‘จักพันธ์’ หลุดจาก ส.ส. หลังเพิ่งเป็นได้ 12 วัน

‘จักพันธ์’ หลุดจาก ส.ส. หลังเพิ่งเป็นได้ 12 วัน

"จักพันธ์" หลุดจาก ส.ส. หลังเพิ่งเป็นได้ 12 วัน “พีระวิทย์” กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง

 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุถึงการประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยระบุว่า ตามที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 131/2563 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นการกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ผู้คัดค้านมีกำหนดสิบปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่ง นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 วรรคสอง ดังนี้

1. นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครบ 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็นฐานคะแนนในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย

2. การคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องนำคะแนนของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรีจำนวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ ในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ 7/2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

3. คำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 129 วรรคสี่ และวรรคห้า ปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

3.1 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ลดลงจากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คนเหลือจำนวน 19 คน

3.2 พรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ไม่นำผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 มาคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ลำดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจากการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/5) นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการคำนวณส..บัญชีรายชื่อใหม่นั้น กกต.หักคะแนนของนายชาติชาย ออกจากคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวน 19,711 คะแนน โดยผลการคำนวณทำให้จำนวน ..พรรคประชาธิปัตย์ ลดลง 1 คน ส่งผลให้นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งส..บัญชีรายชื่อ แทนนายกรณ์ จาติกวณิช เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ต้องพ้นจากตำแหน่งหลังเป็น ..ได้เพียง 12 วัน ขณะที่พรรคไทรักธรรม ได้รับการจัดสรร ..เพิ่ม 1 คน คือ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ผู้สมัครส..บัญชีรายชื่ออันดับที่ 1 ของพรรคไทรักธรรม

158020384568

158020386064

158020431471

158020431513

158020396981