ประกาศปลดนามสกุลดัง เทพพิทักษ์ จากล้มละลาย

ประกาศปลดนามสกุลดัง เทพพิทักษ์ จากล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง เทพพิทักษ์ จากล้มละลาย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย ความว่า คดีหมายเลขแดงที่ ล. 7360/2555 กองบังคับคดีล้มละลาย 5 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ จ่าสิบตํารวจหญิง สันธนีย์ เทพพิทักษ์ จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2557 นั้น ต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ จ่าสิบตํารวจหญิง สันธนีย์ เทพพิทักษ์ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 29 มกราคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

              ปิยวรรณ หงษ์วิเศษกุล

              เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์