ก.ล.ต. เตือนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนกับ ‘Argyll Technologies’

ก.ล.ต. เตือนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนกับ ‘Argyll Technologies’

ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนกับบริษัท อากริว หรืออาร์กีย์ เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ได้รับการชี้เบาะแสจากผู้ลงทุนและตรวจพบว่า มีการชักชวนประชาชนผ่านบุคคลและสื่อออนไลน์ต่าง อาทิ เว็บไซต์บริษัท และ Facebook ให้ร่วมลงทุนกับบริษัทอากริว หรืออาร์กีย์ เทคโนโลยี จำกัด (Argyll Technologies)

... ขอแจ้งว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต จึงมิได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ... ดังนั้น ... จึงขอให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องได้ที่www.sec.or.th  และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ที่สายด่วน ... โทร. 1207 ได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน

เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก และในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม ... หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .. 2535  ... สัญญาซื้อขายล่วงหน้า .. 2546  และ ...การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล.. 2561 อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และหากเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ... จะมีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป