23 ก.พ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.กำแพงเพชร

23 ก.พ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.กำแพงเพชร

กกต.ประกาศเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กำแพงเพชร หย่อนบัตรคะแนนอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. เปิดรับสมัคร 29 ม.ค.-2 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 ม.ค. 63 นั้น

ในวันนี้คณะกรรมการ กกต.ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานกกต.ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้ โดยกำหนดวันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.63 เวลา 08.00-17.00 น. และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งในวันพุธที่ 29 ม.ค. – วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 กำหนด

สำหรับพรรคการเมืองที่ประสงค์จะผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้น ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น โดยให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่ สำนักงาน กกต.กำหนด

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

158013415654

158013416548