ม.รามคำแหง ดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 ประกาศงดใช้ถุงพลาสติก

ม.รามคำแหง ดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 ประกาศงดใช้ถุงพลาสติก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รณรงค์ “รวมพลังชาวรามฯ งดใช้ งดให้ งดรับถุงพลาสติก” เดินหน้าลดขยะพลาสติก Everyday Say No to Plastic Bags ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา งดใช้ถุงพลาสติกทุกวัน ดีเดย์เริ่ม 1 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังชาวรามฯ งดใช้ งดให้ งดรับถุงพลาสติก” โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องอ่านหนังสืออาคารเวียงผา และโรงอาหารอาคารนพมาศ เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชากรทุกภาคส่วน ให้งดใช้ถุงพลาสติกและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแจกถุงผ้าแก่ผู้ร่วมกิจกรรรมด้วย

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรณรงค์ “ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดใช้พลาสติกและโฟม” โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าใน ม.ร.และประชากรชาวรามคำแหง งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะจากพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเลิกใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังชาวรามฯ งดใช้ งดให้ งดรับถุงพลาสติก” ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าภายใน ม.ร. และชาวรามคำแหง งดให้ งดรับถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือนำภาชนะส่วนตัวมาใช้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

157794996965

อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า จากรายงานของ GREENPEACE องค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก ระบุว่า ทั่วโลกผลิตขยะพลาสติกประมาณ 6,300 ล้านตัน และประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 ที่มีการทิ้งขยะพลาสติกมากที่สุดของโลก และเป็นอันดับ 3 ที่นำเข้าขยะพลาสติกมากที่สุดของอาเซียน โดยแต่ละปีคนไทยทั้งประเทศทิ้งขยะรวมกันกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งเป็นขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นขยะพลาสติกร้อยละ 80 หรือประมาณ 5,300 ตันต่อวัน หรือ 2 ล้านตันต่อปีส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน ทำให้มีขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบต่อวัน

“มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และพร้อมขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษานำถุงผ้าและภาชนะส่วนตัวมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น โดยระยะแรกอาจไม่สะดวกนัก แต่หากทำเป็นประจำก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เพราะทุกสิ่งที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรา”

จากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำผู้เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์งดใช้ถุงพลาสติกว่า “ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมงดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ต่อด้วย อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน เดินรณรงค์แจกถุงผ้าให้กับนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า จากห้องอ่านหนังสืออาคารเวียงผาไปยังโรงอาหารอาคารนพมาศด้วย