'กรุงเทพโพลล์' ให้คะแนนรัฐแก้น้ำท่วม 5.61 จากเต็ม 10 ยก 'บิณฑ์' เป็นวีรบุรุษ

'กรุงเทพโพลล์' ให้คะแนนรัฐแก้น้ำท่วม 5.61 จากเต็ม 10 ยก 'บิณฑ์' เป็นวีรบุรุษ

“กรุงเทพโพลล์” ให้คะแนนภาครัฐต่อการแก้น้ำท่วม 5.61 จากคะแนนเต็ม 10 ยก "ยกบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์" เป็นวีรบุรุษ

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ถอดบทเรียนวิกฤตน้ำท่วม 62” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,189 คน ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนให้คะแนนภาพรวมการบริหารจัดการของภาครัฐต่อวิกฤตน้ำท่วม 5.61จากคะแนนเต็ม 10 โดยการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือ น้ำท่วมมากที่สุด 5.81 คะแนน ขณะที่การจัดสรรงบ การใช้เงินบริจาคที่ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้น้อยที่สุด 5.45 คะแนน

เมื่อถามว่าเห็นปรากฏการณ์อะไรจากวิกฤตนํ้าท่วมที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ประสบภัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.7 เห็นว่าสถานการณ์สร้างความสามัคคี การช่วยเหลือกัน การบริจาคของคนในสังคม, รองลงมาร้อยละ 63.7 เห็นว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” และร้อยละ 20.0 เห็นว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ คอร์รัปชั่น

 

สําหรับปัญหาที่จะเกิด หลังจากนํ้าลดในพื้นที่นํ้าท่วมพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.8 เห็นว่าจะเกิดปัญหาการทํากิน รายได้ของชาวบ้าน ร้อยละ 52.6 งบประมาณในการเยียวยา ฟื้นฟู ไม่เพียงพอ ผู้ประสบภัยต้องกู้เงินเพิ่ม และร้อยละ 50.6 สินค้าแพง ร้อยละ 46.4 เศรษฐกิจตกต่ำ

สุดท้ายเมื่อถามว่าภาครัฐควรหามาตรการความพร้อมอย่างไรเพื่อป้องกันน้ำท่วมในปีต่อไป จากบทเรียนนํ้าท่วมในปี
นี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.7 เห็นว่าเป็นเรื่องการเข้าถึงประชาชนและความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือ รองลงมาร้อยละ 64.8 ควรจัดการเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมการระบายน้ำและร้อยละ 55.7 ควรยกระดับการแจ้งเตือนภัย การรับรู้ให้แก่ประชาชน