บอร์ดปตท. ไฟเขียวเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 90 สต.ต่อหุ้น

บอร์ดปตท. ไฟเขียวเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 90 สต.ต่อหุ้น

บอร์ด ปตท. ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 90 สตางค์ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 25,707 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของกำไรสุทธิ มีผล 25 ต.ค.นี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.(บอร์ด ปตท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 27กันยายน 2562ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี2562 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,707ล้านบาท หรือคิดเป็น 47% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เงินปันผลจำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 17,138 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 20% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 8,569 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรใน

ส่วนของกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตรา 50% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2562