โปรดเกล้าฯ '54นายพล' เป็นราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ '54นายพล' เป็นราชองครักษ์พิเศษ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "54นายพล" ทั้งทหารและตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน ๕๔ นาย ดังนี้

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน ๒๔ นาย
๑. พลเอก ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
๒. พลเอก ชวลิต พงษ์พิทักษ์
๓. พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๔. พลเอก ธนา จารุวัต
๕. พลเอก ธรากร ธรรมวินทร
๖. พลเอก บัณฑิต สุวัฑฒน
๗. พลเอก ปรีชา สายเพ็ชร
๘. พลเอก พิจิตร แก้วลี
๙. พลเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
๑๐. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๑๑. พลเอก สมชาย เพ็งกรูด
๑๒. พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
๑๓. พลเอก สุทัศน์ จารุมณี
๑๔. พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง
๑๕. พลโท ไกรเวทย์ พูลอำไภย์
๑๖. พลโท จะนะ ปรีชา
๑๗. พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ
๑๘. พลโท วัลลภ ฐิติกุล
๑๙. พลโท สมบูรณ์ ดีรอด
๒๐. พลโท สายัณห์ เมืองศรี
๒๑. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
๒๒. พลโท เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
๒๓. พลตรี คณเดช พงศบางโพธิ์
๒๔. พลตรี สราวุธ เมืองแมะ

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๒ นาย
๑. พลเรือเอก เกรียงไกร อนันตศานต์
๒. พลเรือโท ยงยุทธ พร้อมพรหมราช

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน ๑๑ นาย
๑. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๒. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
๓. พลอากาศเอก คุณทร มณีเขียว
๔. พลอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
๕. พลอากาศเอก ไชยศ เทียนค าศรี
๖. พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์
๗. พลอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ
๘. พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์
๙. พลอากาศโท ไกรสร จันทร์เรือง
๑๐. พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม
๑๑. พลอากาศโท ประเสริฐ ช่างประเสริฐ

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๗ นาย
๑. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
๒. พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
๓. พลตำรวจเอก เดชา บุตรน้ าเพชร
๔. พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
๕. พลตำรวจเอก ธเนตร์ พิณเมืองงาม
๖. พลตำรวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์
๗. พลตำรวจโท สุธีร์ เนรกัณฐี
๘. พลตำรวจโท ธเนษฐ สุนทรสุข
๙. พลตำรวจโท บุญลือ กอบางยาง
๑๐. พลตำรวจโท พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๑๑. พลตำรวจโท กิตติกร บุญสม
๑๒. พลตำรวจตรี นิยม ด้วงสี
๑๓. พลตำรวจตรี จิระศักดิ์ มีสัทธรรม
๑๔. พลตำรวจตรี วิศาล พันธุ์มณี
๑๕. พลตำรวจตรี วิรัช สุมนาพันธุ์
๑๖. พลตำรวจตรี อำนวย พวกสนิท
๑๗. พลตำรวจตรี อดิศักดิ์ คุณพันธ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

1_4

2

3