'อนุทิน' รมว.สาธารณสุข โอนหุ้น 'เอสทีพีไอ' ให้บลจ.ภัทรบริหาร

 'อนุทิน' รมว.สาธารณสุข โอนหุ้น 'เอสทีพีไอ' ให้บลจ.ภัทรบริหาร

'เอสทีพี แอนด์ ไอ' เผย 'อนุทิน ชาญวีรกูล' รมว.สาธารณสุข และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1 โอนหุ้นที่ถือทั้งหมด 164.59 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.13% ให้บลจ.ภัทร เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.

นางอาทิตยา ชาญวีรกูล เลขานุการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)หรือ STPI แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯได้โอนหุ้นจำนวน 164.59 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.13% ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ภัทร (รับโอนจาก รมต.อนุทิน เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมตฯ)เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมาก เนื่องจาก ปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา6 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ การบริหารงาน โครงสร้างจัดการ และอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินธุกรกิจของบริษัท


แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ1 ของ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)หรือ STPI ได้รายงานการขายหุ้น STPI ที่ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน164.59 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.13% ทำให้ภายหลังไม่เหลือถือหุ้นอีก