ชี้กลุ่มเอ็นพีซีไม่ผิด ชงนายกฯประมูลใหม่ท่าเรือแหลมฉบัง

ชี้กลุ่มเอ็นพีซีไม่ผิด ชงนายกฯประมูลใหม่ท่าเรือแหลมฉบัง

ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอนายกฯ ทบทวนและเปิดประมูลใหม่ ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส3 ชี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐ พร้อมขอคำตอบการดำเนินการใน 30 วัน 

กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับข้อร้องเรียนจากกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นพีซีต่อกรณีคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างบริหารและประกอบการโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 ในส่วนท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เนื่องจากได้รับความไม่เป็นธรรมจาก กทท. ในกระบวนการคัดเลือกการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจ  ผู้อำนวยการกทท. และคณะกรรมการคัดเลือกที่อาจส่งผลต่อความโปร่งใส 

ล่าสุดเมื่อวันที่30 .. ภายหลังผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำการตรวจสอบและสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพล..วิทวัสรชตะนันทน์ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยผลการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะระบุว่าขอให้ผู้อำนวยการกกท. (เรือโทกมลศักดิ์พรหมประยูร) และประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) (พล..ประยุทธ์จันทร์โอชา) พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจโดยขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการโดยพิจารณาถึงผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายระเบียบและกระทบต่อผู้เสนอราคารายอื่นหรืออาจพิจารณายกเลิกกระบวนการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนและเริ่มกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเอกชนอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐโดยให้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน30 วัน

ส่วนมติที่ประชุมครั้งที่8/2562 วันที่5 .. รับฟังได้ว่ากรณีตามข้อร้องเรียนกพอ. ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่มีความเห็นว่าการที่คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นพีซีไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่2 เนื่องจากสมาชิกแต่ละรายของกลุ่มไม่ได้ลงนามในเอกสารสัญญาให้ครบถ้วนแต่กพอ.ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าการลงนามดังกล่าวเป็นสาระสำคัญและทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นรายอื่นหรือไม่ประกอบกับเมื่อพิจารณาความเห็นของผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าแบบฟอร์มดังกล่าวไม่ใช่แบบฟอร์มตามกฎหมายกำหนดไว้สำหรับนิติกรรมประเภทนี้การลงนามของสมาชิกกลุ่มเอ็นซีพีทั้ง5 รายที่ไม่ได้ลงนามในช่องลงนามแต่ไปลงนามข้างล่างแบบฟอร์มก็มีผลผูกพันตามที่กฎหมายให้สมาชิกแต่ละรายต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันแล้วซึ่งผู้ตรวจการเคยวินิจฉัยประเด็นนี้และขอให้ทบทวนดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมแล้วแต่กลับยังไม่มีการดำเนินการ

นอกจากนี้ในการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าการลงนามในสัญญากิจการร่วมค้าของกลุ่มเอ็นซีพีได้มีการลงนามในต้นฉบับทุกแผ่นและได้มีการวางหลักประกันพร้อมเอกสารมูลค่า1,000 ล้านบาทถือว่าเป็นเจตนาที่จะให้มีผลผูกพันตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนที่แม้จะเป็นผู้ประมูลสูงสุดของคณะกรรมการคัดเลือกการยกเลิกผู้ยื่นไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องความแตกต่างของข้อเสนอด้านราคากรณีผู้ยื่น2 รายแต่กลับมีผู้ผ่านการยื่นเพียงรายเดียวแล้วยังเดินหน้าประมูลผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าที่กล่าวมาอาจทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยด้านการแข่งขันที่เป็นธรรมอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบอาจถูกกล่าวหาว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

พร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นพีซี