'สามารถ' โชว์เทคโนโลยี AI ตรวจจับภัยคุกคาม Cyber ในงาน IBM Think Thailand 2019

'สามารถ' โชว์เทคโนโลยี AI ตรวจจับภัยคุกคาม Cyber ในงาน IBM Think Thailand 2019

บริษัทสามารถเข้าร่วมโชว์เทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์ในงานIBM Think Thailand2019 งานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย

ที่เจาะลึกความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก อาทิ AI,Cloud, Blockchain ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และความสามารถของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลแล้วนำมาบริหารจัดการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ อาทิ การนำ AI มาใช้ตรวจจับภัยคุกคามในธุรกิจ Cyber Security

10475863327746

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตัวแปรสำคัญมาจากการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม ขององค์กรต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การใช้งานบิ๊กดาต้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังอาจสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดจากการโจมตีข้อมูลในโลกไซเบอร์ให้ได้มากที่สุด “กลุ่มสามารถ” ได้จัดตั้งบริษัท ซีเคียวอินโฟ ขึ้น เพื่อให้บริการด้าน Cyber Security ที่ครบวงจร โดยร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ IBM ในการให้บริการ Cyber Security Operation Center หรือ CSOC เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดย CSOC ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. People มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่คอยเฝ้าระวังภัยให้กับลูกค้าตลอด 24 ชม.ทั้ง 7 วัน 2. Process มีขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่ แยกแยะ (Identify) ตรวจจับ (Detect) ตอบรับ (Response) และปรับปรุง (Improve) ซึ่งเป็นแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด และ 3. Technology มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน Cyber Security ได้แก่ Watson (AI for Cyber Security)ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของ IBM มาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของภัยคุกคามเป็นรายแรกในประเทศไทย จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังที่ครอบคลุมขึ้น และได้รับการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและ รวดเร็วยิ่งขึ้น

10475863339563

อนึ่งบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด หนึ่งในกลุ่มสามารถ ให้บริการด้านระบบความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Security) ผ่านกระบวนการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล แบบครบวงจร นำเสนอบริการศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center - CSOC) ด้วยเครื่องมือชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ตลอด 24 ชั่วโมง

10475863373516