ศาลสั่ง 'ทีโอที' จ่ายดีแทค200ล้าน ค่าเชื่อมโครงข่าย

ศาลสั่ง 'ทีโอที' จ่ายดีแทค200ล้าน ค่าเชื่อมโครงข่าย

ศาลปกครองสั่ง "ทีโอที" จ่ายค่าเชื่อมโครงข่ายให้ "ดีแทค" จำนวน 201 ล้านบาท

ตามที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดี หมายเลขดําที่ 2529/2556 เพื่อเรียกร้องให้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือทีโอที ชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่บริษัทฯ สําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 นั้น
วันนี้(28ส.ค.)ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้ทีโอทีชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่บริษัทฯเป็นเงินจํานวน 201,476,206.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จ
ในขณะนี้คําพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด โดยคู่ความยังคงมีสิทธิอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด