โมร็อกโกพร้อมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทย

โมร็อกโกพร้อมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทย

โมร็อกโกพร้อมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทย ทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายฮาบิบ เอล มัลกี้ (Mr. Habib El Malki) ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรียินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิด มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมากว่า 34 ปี โดยหวังว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศจะแนบแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โมร็อกโกมีความโดดเด่นด้านมุสลิมสายกลาง ทำให้มีนักศึกษาไทยมุสลิมสนใจไปศึกษาต่อที่โมร็อกโกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณโมร็อกโกที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลนักศึกษาไทยมาโดยตลอด
 
ประธานรัฐสภาโมร็อกโกกล่าวว่าโมร็อกโกพิจารณาจัดการฝึกอบรมอิหม่ามจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกของเอเชียที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 เพื่อการฝึกอบรมอิหม่ามและครูสอนศาสนา ซึ่งโมร็อกโกเห็นถึงความสำคัญที่จะปลูกฝังเยาวชนทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ยอมรับความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในอัตลักษณ์ของผู้อื่น เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันโดยสันติ ทั้งนี้โมร็อกโกประสงค์ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยเห็นว่าอาเซียนมีศักยภาพในการเติบโตเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและโมร็อกโกมีความคล้ายคลึงกัน คือ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมการเกษตร จึงหวังที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกันให้มากขึ้น สำหรับด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายจะประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนได้อย่างมีนัยสำคัญ