'ทุนธนชาต' ทุ่ม 5 พันล.ซื้อหุ้นคืน-ปันผลพิเศษ 4 บาท

'ทุนธนชาต' ทุ่ม 5 พันล.ซื้อหุ้นคืน-ปันผลพิเศษ 4 บาท

บอร์ดทุนธนชาต อนุมัตินำเงินขายหุ้นแบงก์ธนชาต 5 พันล้านซื้อหุ้นคืน-ปันผลพิเศษ 4 บาท

ตามที่บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) หรือ TCAP ได้เข้าตกลงทํารายการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยการซื้อหุ้นที่ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ถือในบริษัทย่อยและเงินลงทุนบางบริษัท และทําการขายหุ้นสามัญของ ธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ธนาคารทหารไทย เพื่อทําการรวมกิจการธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย ซึ่งคาดว่าจะทําการซื้อขายหุ้นสามัญธนาคาร ธนชาตและหุ้นสามัญเพิ่มทุนธนาคารทหารไทย ภายในเดือนธันวาคม 2562 นั้น


บริษัทฯ ได้พิจารณาประมาณการสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมูลค่าตอบแทนคงเหลือจากการทํารายการ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะมีสภาพคล่องเป็นเงินสดคงเหลือหลังจากทํารายการดังกล่าวไม่ต่ํากว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณาแนวทางการบริหารสภาพคล่อง ส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อประกอบการ ตัดสินใจในการลงทุน จึงได้พิจารณามีมติกําหนดแนวทางการบริหารเงินดังกล่าว 2 แนวทาง ดังนี้ 


1. ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนจํานวนไม่เกิน 97 ล้านหุ้น และในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยกําหนดแนวทางไว้ว่าราคาซื้อคืนให้เท่ากับไม่เกินราคาเฉลี่ย ของวันทําการก่อนวันซื้อหุ้นคืนในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 4 บาท