โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  นั้น  บัดนี้  จะสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่งในวันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒๒  และมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ  หนึ่งให้มีกําหนด เวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง  และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ กําหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก  โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งจะสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่งในวันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  สมควรที่จะกําหนดให้ปิดประชุม รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง