สธ.รวมใจจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ใช้ใน รพ.ลดการใช้ถุงพลาสติก

สธ.รวมใจจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ใช้ใน รพ.ลดการใช้ถุงพลาสติก

กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังจิตอาสาจัดทำถุงยาพอเพียงเพื่อมอบให้โรงพยาบาลในสังกัด สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก

วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) ที่ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าได้มอบให้ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)​ เปิดโครงการจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”ปี 2562 ตามนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งลดการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยากลับบ้าน และให้ประชาชนนำถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้ามารับยาที่โรงพยาบาลทุกครั้ง โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้รับบริการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยสามารถลดปริมาณการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้ถึงร้อยละ 87หรือ 344,043.2 กิโลกรัม ประหยัดได้กว่า 24 ล้านบาทและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้นำถุงผ้ามารับยาจึงหารือร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมองค์กรภาคีเครือข่ายที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดทำถุงยาพอเพียงจากกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ที่หน่วยงานต่างๆ ตั้งอยู่ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงพลาสติก ลดโรคร้อน สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สร้างจิตอาสาให้เกิดในหน่วยงาน ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมงานด้านจิตอาสาในสังคมไทย

สำหรับในครั้งนี้ได้รวมพลังจิตอาสาจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ การเคหะแห่งชาติ การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิไทยรัฐ บริษัท ไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด มหาวิทยาลัยรังสิต บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด ชมรมคนรักในหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ กว่า 150 คน ร่วมพับกระดาษเป็นถุงหิ้วใส่ยา เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน
1,000 ใบ

สธ.รวมใจจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ใช้ใน รพ.ลดการใช้ถุงพลาสติก

สธ.รวมใจจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ใช้ใน รพ.ลดการใช้ถุงพลาสติก

สธ.รวมใจจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ใช้ใน รพ.ลดการใช้ถุงพลาสติก

สธ.รวมใจจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ใช้ใน รพ.ลดการใช้ถุงพลาสติก

สธ.รวมใจจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ใช้ใน รพ.ลดการใช้ถุงพลาสติก