สถานพยาบาล ระดมเครือข่ายขยับรับมือ AI

สถานพยาบาล ระดมเครือข่ายขยับรับมือ AI

สถานพยาบาล ระดมเครือข่ายขยับรับมือ AI

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.) เปิดเผยว่า สรพ.ร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่าย เตรียมจัดประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ“Change & Collaboration for Sustainability” ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี โดยเป็นแนวคิดที่ว่า โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในทุกๆเรื่อง การประชุมครั้งนี้จึงต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลได้เข้าใจ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นายแพทย์กิตตินันท์ กล่าวว่า ในระบบบริการสุขภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่คาดหวังว่าจะเห็นประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (CHANGE) ดังนั้นโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงระบบงาน กระบวนการรองรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ในโรงพยาบาลเล็กๆ จะมีเทคโนโลยีช่วยในการรักษา หรือแม้แต่ผู้ป่วยอาจไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ในส่วนของสถานบริการ จะมีการเปลี่ยนแปลงในมิติของการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น การส่งยา เวชภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งการ AI หรือ เทคโนโลยีและหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

“ไฮไลท์ของงานจะมีการนำบทเรียนกรณี13 หมู่ป่า มาพูดคุยกันในเชิงลึกในมิติการทำงานที่เชื่อมโยงกัน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และทีมจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เข้าร่วมพูดคุย นอกจากนี้จะมีการพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า AI ที่จะเข้ามามีบทบาทช่วยในการรักษาพยาบาล โดยในทางการแพทย์จะต้องจัดระบบที่มีอยู่ให้สมดุลกัน เพราะระบบบริการสุขภาพยังเป็นงานบริการที่ต้องพึ่งพิงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเป็นหลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนหรือดูแลแทนที่การรักษาที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ของคนได้ทั้งหมด” นายแพทย์กิตตินันท์ กล่าว

สำหรับการจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้แนวคิด “HA National Forum Change & Collaboration for Sustainability” ครั้งนี้ มีโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพให้ความสนใจส่งโปสเตอร์ผลงานมากถึง 2,000 โปสเตอร์ ทั้งนี้มีโปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกและจะนำมาแสดงในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จำนวน 300 ผลงาน ที่เป็นเรื่องเด่นๆของแต่ละโรงพยาบาลเช่น ระบบการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพื่อสร้างเครือข่าย ต่อยอดการทำงาน การออกร้านของ Start up บูธขายหนังสือสุขภาพ คาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมมากถึง 8,000 คน งานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

9388564946310