3มนุษย์ป้า ขึ้นอุโบสถโดยไม่สนป้ายห้าม

3มนุษย์ป้า ขึ้นอุโบสถโดยไม่สนป้ายห้าม

3 มนุษย์ป้า ตามสงฆ์ ขึ้นอุโบสถโดยไม่สนป้ายห้ามสตรีขึ้น ตามจารีตประเพณี