กำหนด7มาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.

กำหนด7มาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.

สธ.กำหนด 7 มาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ทั่วประเทศ ป้องกันเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า กระทรวงสาธารรณสุขได้ส่งหนังสือให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตและนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด เพื่อออกมาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดังนี้ 1.สำนักงานสาธารณศุขจังหวัด/โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดให้มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย เช่นกล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณ เป็นต้น ตามความเหมาะสม ความจำเป็นของแต่ละ รพ.สต.2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ(District Health Board)/เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(District Health System) วิเคราะห์พื้นที่ เพื่อกำหนดการจัดเวรนอกเวลาราชการของรพ.สตและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามบริบทของพื้นที่

3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ(District Health Board)/เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(District Health System) ส่งเสริมการใช้ช่องทางสายด่วน 1669 ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับบริการรวมทั้งกรณีการมาติดต่อนอกเวลาราชการ 4.จัดระบบการขึ้นเวรคู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อสม. ญาติ เพื่อนบ้างใกล้เคียง 5.จัดให้มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ของรพ.สต. ทั้งนี้อาจดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เทศบาล ผู้นำ กู้ชีพ กู้ภัย จิตอาสา ตำรวจ เป็นต้น 6.จัดหาป้อมยามชุมชนให้อยู่ใกล้ หรือมีระบบการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงได้ 7.สร้างรั้วชุมชน สัมพันธภาพเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้ง7 ข้อ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่