สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

              ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ จึงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งมีพระราชกระแสรับสั่งแก่รัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวด้วย และเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง สุราษฎร์ธานี พัทลุง กระบี่ ยะลา และสตูล จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ โดยประชาชนให้ความสนใจซื้อเป็นจำนวนมาก

18175957_1460512283969583_743769317_o

18175925_1460512250636253_184947482_o

             

             ทั้งนี้ รัฐบาลนำเงินพระราชทานดังกล่าว สมทบทุนฟื้นฟูความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลานที่กำลังอยู่ในวัยเรียนของครอบครัวที่สูญเสียผู้ปกครองจากอุทกภัย พร้อมทั้งเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน ๒๖๗ แห่ง

              เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ณ โรงเรียนวัดกาหรำ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ในโอกาสดังกล่าว ได้พบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๕ ราย ซึ่งบิดาเสียชีวิตจากอุทกภัย ได้แก่ นางสาวสุธิมา พงษ์สุวรรณ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เด็กหญิงจิรภัทร พงษ์สุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพะตง วิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

18216108_1460512340636244_417186156_o

18175786_1460512300636248_2023930812_o

              นายเอกพจน์ ชีวะพันธ์ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และเด็กชายทัศนา กับเด็กหญิงฐิติพร เวชกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ โรงเรียนบ้านเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งหมดจะได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมเงินค่าครองชีพระหว่างการศึกษา

             พลเอกดาว์พงษ์ อัญเชิญความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระแสพระราชดำรัส เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุน ขอให้เป็นคนดีมีวินัย และตั้งใจเล่าเรียน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา

             โอกาสนี้ นางสาวสุธิมา พงษ์สุวรรณ เป็นตัวแทนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระเมตตาพระราชทานทุนการศึกษาแก่ตนเองและเยาวชนที่สูญเสียบิดาเพราะอุทกภัย พร้อมให้คำมั่นว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นคนดีของสังคม เพื่อตอบแทนคุณของประเทศชาติสืบไป

              อีกทั้งวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บิดาเสียชีวิตจากอุทกภัย ซึ่งได้รับทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย นายธีรเดช คล้ายสุบรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  นางสาวกฤษณา ชูพรหมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  นายเด่นชัย ปานขาน นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และเด็กชายเฉลิมศักดิ์ ปานขาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา

             ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการดำเนินการพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ องคมนตรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้รับผิดชอบ ๕ คน คือ นายพลากร สุวรรณรัฐ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  พลเอกธีรชัย นาควานิช  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา  และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัย ดำเนินการสนองพระราชกระแสมาอย่างต่อเนื่อง

              สำหรับเงินพระราชทาน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันมีเยาวชนได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน ๒๗ ราย จาก ๖ จังหวัด

              แบ่งเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖ ราย สงขลา ๕ ราย นราธิวาส ๑ ราย ชุมพร ๒ ราย นครศรีธรรมราช ๑๒ ราย และตรัง ๑ ราย โดยจะโอนเงินทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับพระราชทานก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับหลักเกณฑ์ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ครอบครัวของเยาวชนจะต้องสูญเสียผู้เป็นเสาหลักในการประกอบวิชาชีพ โดยคณะกรรมการจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุน จะต้องติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานผลการศึกษาแก่องคมนตรีที่รับผิดชอบให้ทราบ ทั้งด้านความประพฤติและผลการเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

18191106_1460512293969582_1585487508_n

18175835_1460512233969588_781857101_o

            อีกส่วนหนึ่งคือเงินในการจัดหาโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทานสำหรับครูและนักเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทาน ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย และส่งมอบได้ก่อนเปิดภาคเรียน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทานให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

18195306_1460512307302914_1934394241_o

18196121_1460512343969577_1269712448_o