'สมคิด' ติง ป.ป.ช. ให้เฉพาะรองอธิการบดีแสดงทรัพย์สิน

'สมคิด' ติง ป.ป.ช. ให้เฉพาะรองอธิการบดีแสดงทรัพย์สิน

"สมคิด" ติงป.ป.ช.กำหนดเฉพาะรองอธิการบดี ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน-หนี้สิน

หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกประกาศ  เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 โดยในข้อ 3 ให้เพิ่มเติม โดยกำหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดีและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี  ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของป.ป.ช.  แต่ที่ไม่เข้าใจคือ ทำไมป.ป.ช.กำหนดให้เฉพาะ ตำแหน่งรองอธิการบดี ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยไม่รวมข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานอื่นด้วย อาทิ ผู้บริหารระดับรองอธิบดีของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับเดียวกับรองอธิการบดีเช่นกัน อีกปัญหาหนึ่งที่คือ การที่ป.ป.ช. ออกประกาศดังกล่าวในช่วงอาจจะทำให้รองอธิการบดี เตรียมตัวจัดทำเอกสารไม่ทัน

ทั้งนี้ ในส่วนของมธ. มีรองอธิการบดีทั้งหมด 15 คน โดยยังไม่มีการขอลาออก เพราะกรณีดังกล่าว แต่มีความกังวลเรื่องการจัดทำเอกสารที่เกรงว่า ไม่ทันตามเวลาที่ป.ป.ช.กำหนด  เพราะประกาศดังกล่าวออกมากลางคัน อาจจะเกิดความยุ่งยากให้การจัดเตรียมเอกสาร อีกทั้งรองอธิการบดีแต่ละคนก็ไม่เคยมีประสบการณ์ และไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่า จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมากก่อน  ไม่เหมือนกับอธิการบดี ซึ่งจะรู้ตัวล่วงหน้าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง 

อย่างไรก็ตาม เร็ว ๆ นี้มธ. จะเริ่มกระบวนการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ แทนตนซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมธ. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยหลังจากพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมธ. ตั้งใจจะเป็นอาจารย์สอนคณะนิติศาสตร์ มธ.ต่อไป   

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า ในส่วนของมม. ขณะนี้ยังให้โอกาสรองอธิการบดีทั้ง 13 คน ที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว ได้นั่งรักษาการในตำแหน่งเดิมต่อไปก่อน และหากคิดว่า พร้อมที่จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. พร้อมให้กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน หากไม่พร้อม คงต้องเปิดรับคนทำงานใหม่ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การที่ป.ป.ช.ออกประกาศดังกล่าวมา ทำให้ค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งเข้าใจรองอธิการบดีทุกคน ว่าค่อนข้างจะต้องคิดเยอะ เพราะภรรยาต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย หากตกหล่นขาดหายกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก อีกทั้งตำแหน่งรองอธิการบดี มีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งของมม. เหลืออีกเพียง 1 ปีเศษ พอหมดวาระการดำรงตำแหน่งก็ต้องกลับไปเป็นอาจารย์ ไม่เหมือนกับข้าราชการหน่วยงานอื่นที่ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง