รัฐเปิดศูนย์ฯความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุทางถนน

รัฐเปิดศูนย์ฯความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุทางถนน

รัฐบาลเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมวางมาตรการปลุกจิตสำนึกระยะยาว

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมเปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทย รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ ศปถ.โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 ภายใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” โดยเน้นป้องกันด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกหลักในการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการจัดทำประชาคมในทุกตำบล หมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำทางศาสนา เพื่อกำหนดมาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านกลไกการสื่อสารทุกช่องทาง สื่อโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมรณรงค์ทุกรูปแบบ

“มาตรการระยะยาวเพื่อปลุกจิตสำนึก โดยนอกจากกระทรวงศึกษาธิการรับไปแล้ว กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ทำงานครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด จึงสั่งการให้ผู้ว่าฯ ประชุมหารือกับภาคเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรศาสนา ในรูปแบบบูรณาการ โดยประชุมในระดับหมู่บ้าน และกำหนดกติกาประจำหมู่บ้าน เช่น จอดรถรวมกัน รวมกุญแจรถไว้ที่เดียวกัน ใครเมาหรือดื่ม ห้ามเอารถออกไป ใครไม่ปฏิบัติตามต้องไปทำความสะอาดลานวัด หรือมัสยิด และทำจดหมายให้เด็กนักเรียนนำไปบอกผู้ปกครอง ห้ามทำผิดกติกา ไม่เช่นนั้นลูกจะถูกตัดคะแนน พร้อมกับใช้เครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้านไปออกเสียงย้ำ ๆ เพื่อย้ำเตือนประชาชน” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ และการปรับสภาพแวดล้อมริมข้างทางให้ปลอดภัย ทั้งนี้ รัฐบาล โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ภาคประชาสังคมมีความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เพื่อบริหารจัดการระบบการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการสัญจรอย่างปลอดภัยให้ประชาชนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559