กลาโหมพร้อมระดมสรรพกำลังในพื้นที่สุพรรณบุรี

กลาโหมพร้อมระดมสรรพกำลังในพื้นที่สุพรรณบุรี

กรมการสรรพกำลัง กลาโหม สร้างสัมพันธ์เพื่อการระดมสรรพกำลังในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

พล.ต. ทศพร หอมเจริญ รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปชี้แจงสาระสำคัญของนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ห้องประชุมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวถึงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่ง ครม. ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อ 20 ธันวาคม 2548 พร้อมทั้งให้ยกเลิกแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งสาระสำคัญของนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อม เพื่อเผชิญกับสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ภาวะปกติ ตลอดจนให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน คือ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ตั้งแต่ภาวะปกติ ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจะต้องปรับปรุง ระบบงานด้านการระดมสรรพกำลัง เพื่อเตรียมทรัพยากรของชาติ ให้สามารถตอบสนองหรือพร้อมเผชิญกับภัย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า หน่วยงานทุกหน่วยงานล้วนมีความสำคัญทั้งในยามสงบและเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนวิธีการดำเนินงาน ต้องสอดรับกับตามแนวทาง ของหน่วยงานด้านการระดมสรรพกำลัง จัดตั้งหน่วยที่รับผิดชอบ การจัดทำแผนด้านสรรพกำลัง การปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานการระดมสรรพกำลัง ทุกส่วนราชการ ต้องนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมหรือจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ตามแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2550 เพื่อสามารถให้การสนับสนุนต่อส่วนราชการที่ร้องขอได้ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ