'พัชรวาท‘ ร่วมเวที COP28 มุ่ง ลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมชม Thailand Pavilion

'พัชรวาท‘ ร่วมเวที COP28 มุ่ง ลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมชม Thailand Pavilion

“พัชรวาท” ร่วมประชุม COP 28 เปิดมุมมองไทยต่อการรับมือสภาพภูมิอากาศ ผ่านบทสัมภาษณ์สื่อ UAE พร้อมติดตามการดำเนินงานระดับโลก-ชม พาวิลเลี่ยน ไทยแลนด์ จัดนิทรรศการนวัตกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้เดินทางไปยัง EXPO CITY ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นสถานที่จัด COP 28 โดยมีภารกิจเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการประชุม COP 28 ในช่วงสัปดาห์แรก โดยเฉพาะการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake) ที่ผ่านมาตามแผนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การจัดระบบการเงินรองรับเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cimate Finance) เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการรองรับการสูญเสียและความเสียหายที่ต้องดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Santiago Network)  การจัดวางทำเป้าหมายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก (Global Goal on Adaptation : GGA) รวมถึงแผนการเสริมสร้างศักยภาพด้านความโปร่งใสดูไบ (Dubai Transparency Capacity Work Plan) โดยสรุปการดำเนินการในระดับโลกเป็นไปอย่างเข้มข้น มีความก้าวหน้ากว่าปีที่ผ่านมา

 

ขณะเดียวกันยังได้ไปเยี่ยมชม Thailand Pavilion ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่งานที่ประเทศไทยได้ดำเนินการ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนานภายใต้แนวคิด ความมุ่งมั่นของ พันธมิตรด้านภูมิอากาศ (Climate Partnership Determination) การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยสู่ประชาคมโลก โดยมีหัวข้อสำคัญ อาทิ แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Roadmap to Achieve Net Zero Greenhouse Gas Emission) การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินของประเทศไทย การแสดงนวัตกรรมการการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชน เช่น พลาสติกชีวภาพ พลังงานทดแทน พื้นที่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำโครงการสระบุรี แซนด์บ๊อกซ์ และโครงการแม่เมาะ สมาร์ท ซิตี้ การริเริ่มโครงการดักจับ กักเก็บและใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซด์ การสัมมนาเรื่อง เยาวชนกับการงานระดับ  โลก (Youth Session for Global Action) ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่เยาวชนผู้ร่วมการเสวนาด้วย 

นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ข่าวของประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ  สัมภาษณ์สำนักข่าว WAM ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถึงมุมมองของประเทศไทยและประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในการประชุม COP 28 โอกาสความร่วมมือของประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินงานของกองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหาย (Loss and Damage) เป็นต้น สัมภาษณ์รายการข่าว 3 มิติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถึงจุดยืนของประเทศไทยและความหวัง ใน COP28 การดำเนินงานที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายของประเทศ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายหลัง COP28 พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมศาลาของประเทศยูเออี ( UAE Pavilion) 

เพื่อเป็นการให้เกียรติกับประเทศเจ้าภาพ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ได้นำทีมประเทศไทยจากหน่วยงานต่าง ไปเยี่ยมชมศาลาของประเทศยูเออี ซึ่งได้รับฟังการเสนอข้อมูลและการเตรียมการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน