ผบ.ทร. เปิดหลักสูตร พสบ.ทร. เสริมสร้างความสัมพันธ์ภาครัฐ-เอกชน

ผบ.ทร. เปิดหลักสูตร พสบ.ทร. เสริมสร้างความสัมพันธ์ภาครัฐ-เอกชน

ผบ.ทร. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 20 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

23 มีนาคม 2566 พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ มีกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือ 
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทะเล และการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเรียนรู้
ในงานสาขาอาชีพอื่น ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการและสถาบันต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย รวมทั้งจัดการสัมมานาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ของกองทัพเรือ 

ผบ.ทร. เปิดหลักสูตร พสบ.ทร. เสริมสร้างความสัมพันธ์ภาครัฐ-เอกชน

ในปีนี้มีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ารับการอบรม 
จำนวน 113 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ทร. ข้าราชการจากเหล่าทัพต่าง ๆ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ระดับชั้นยศนาวาเอกถึงนาวาเอกพิเศษ หรือเทียบเท่า จำนวน 21 นาย ข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 คน และนักธุรกิจภาคเอกชน จำนวน 84 คน โดยมีระยะเวลาการเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566