ผบ.ทบ.นำกำลังพล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องใน 5 ธ.ค.

ผบ.ทบ.นำกำลังพล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องใน 5 ธ.ค.

ทบ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

2 ธันวาคม 2565  เวลา 07.30 น.  ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565  โดยมี พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 54 รูป จาก วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 , พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ ณ ห้องรับรอง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 จากนั้นจึงกระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร ณ ห้องรับรอง 321 อาคาร 3 ชั้น 2 และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องรับรอง 212 - 213 อาคาร 2 ชั้น 1

ผบ.ทบ.นำกำลังพล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องใน 5 ธ.ค.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย   แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 สิริรวมระยะเวลา 70 ปี นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย พระองค์ทรงปกครองราษฎรไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยงดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตา ภายใต้พระปฐมบรมราชโองการที่ว่า

ผบ.ทบ.นำกำลังพล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องใน 5 ธ.ค.

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ และทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการความเดือดร้อน และความจำเป็นของราษฎรของพระองค์ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่า พระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เป็นที่ประจักษ์ถึง พระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พระองค์จึงทรงเป็นที่เทิดทูน และเคารพของคนไทย 

ผบ.ทบ.นำกำลังพล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องใน 5 ธ.ค.

ทั้งประเทศ และเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “กองทัพนั้น มีหน้าที่สำคัญหลักอยู่ที่การป้องกันประเทศ  และการธำรงรักษาเอกราช อธิปไตย ของชาติไว้ เหตุนี้ทุกเหล่าทัพจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้สมบูรณ์ พร้อมทุกเมื่อทั้งในด้านยุทโธปกรณ์ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย และในด้านกำลังพลที่เข้มแข็งองอาจเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วน” (พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย เมื่อ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2539) กองทัพบก ในฐานะที่ดำรงไว้ซึ่งการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุด และเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย จึงได้ยึดมั่นในภารกิจอันสำคัญยิ่ง ได้แก่ การถวายการรักษาความปลอดภัย และถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง จวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 รัชกาลปัจจุบัน

ผบ.ทบ.นำกำลังพล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องใน 5 ธ.ค.

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นอกจากจะตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว รัฐบาลยังได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข จึงนับได้ว่าวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และเป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวไทย จะได้รำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ ที่ทรงปกป้องบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้

กองทัพบก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกองทัพบกรวมทั้งส่วนราชการและภาคพลเรือน จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้