ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม-ชื่นชม ทัพเรือภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม-ชื่นชม ทัพเรือภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 2 ชื่นชมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รักษาอธิปไตย ดูแลความเดือดร้อนประชาชน

29 พฤศจิกายน 2565  พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2  ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่กำลังพล โดยได้กล่าวชื่นชมทัพเรือภาคที่ 2 ว่า 

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม-ชื่นชม ทัพเรือภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

" ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาหน่วยกำลังรบของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ด้วยความเข้มแข็งตลอดมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จึงนับว่าเป็นตัวแทนของกองทัพเรือที่ได้สร้างชื่อเสียง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป  ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในภารกิจของทหารเรือดียิ่งขึ้น  โดยจากการที่ผมได้ติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานของท่านอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบว่าท่านทั้งหลายสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดี   จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของพี่น้องประชาชน   ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เสมอมา แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  "

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม-ชื่นชม ทัพเรือภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 2 มีภารกิจในการป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 2 ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านมาเลเซีย   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัยในทะเล ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ควบคุมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2 และ ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ Covid - 19 ประจำพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ  การจับกุมการลำเลียงยาเสพติดทางทะเล การป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid - 19 การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ

 

 

     ในเวลาต่อมา  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปยัง เรือหลวงนราธิวาส ซึ่งจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยม กองเรือปฏิบัติการ  

ทัพเรือภาคที่ 2  โอกาสนี้  ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 2 โดยเน้นย้ำว่า  

      " ท่านทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของกองทัพเรือ  ในการสร้างความอบอุ่นใจด้วยการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ   เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ   รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย   การที่ท่านทั้งหลายยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง   จึงเป็นสิ่งที่ผมและข้าราชการกองทัพเรือรู้สึกชื่นชมในความเสียสละของท่านที่มีต่อประเทศชาติของเรา   โดยผมขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติภารกิจด้วยความไม่ประมาท   เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา   ผมและข้าราชการกองทัพเรือจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอ   และจะดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ  และขอให้ทุกท่านยึดมั่นในความเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ   โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนอื่น  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในการปฏิบัติการใด ๆ  ขอให้พิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบอดทน เข้มแข็งเพื่อเป็นหลักและเป็นที่พึ่งของประชาชน" 

 

      ด้าน นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ภายหลังร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 แล้ว  ได้นำคณะสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่เจ็บป่วย โดยมี นางศุภลักษณ์    ไชยพันธุ์  ประธานชมรมภริยาทหารเรือพื้นที่สงขลา  ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะของนายกสมาคมภริยาทหารเรือได้เยี่ยมชมกิจการของชมรมและเยี่ยมชมการดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. 15  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวข้าราชการในพื้นที่ และบุคคลพลเรือนทั่วไปในการแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของข้าราชการแทนบิดามารดาที่ต้องไปทำงานและไม่มีผู้ดูแลแทนที่เหมาะสม และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลต่อไป  

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม-ชื่นชม ทัพเรือภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

 

       ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือได้ให้การสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพ กำลังพลและครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มภริยากำลังพลในพื้นที่ต่างๆ  ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพ เพื่อหารายได้เสริม รวมถึงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง