คุมเข้มโรคอหิวาต์แอฟริกา สั่งห้ามเคลื่อนย้ายสุกร

ปศุสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สั่งห้ามเคลื่อนย้าย สุกร หลังพบสุกรติดเชื้อ โรคอหิวาต์แอฟริกา ตาย 3 ตัว ในมูลนิธิ ในตำบลป่าป้อง ล่าสุดยืนยันว่าสามารถควบคุมเชื้อได้ และไม่แพร่ระบาดสู่คน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่เลี้ยงสุกร ของมูลนิธิแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน ทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเก็บตัวอย่างเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง

โดยมูลนิธิแห่งนี้ เลี้ยงสุกรไว้เพื่อบริโภค ทั้งหมด 4 ตัว และค่อยๆทยอยป่วยตายไปทีละตัว และเหลือสุกรที่เลี้ยงไว้เพียง 1 ตัวเท่านั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจ และเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยวิธี Real-time RT-PCR จึงดำเนินการแนะนำการทำความสะอาดคอก ฆ่าเชื้อโรค ทำลาย และฝังกลบสุกรอย่างถูกสุขลักษณะ
 

นายมงคล สิทธิรักษ์ ปศุสัตว์อำเภอสันทราย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า ล่าสุดวันนี้ได้ ให้เจ้าหน้าที่เข้ามา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง และ เก็บตัวอย่างภายในพื้นที่เลี้ยง ว่ายังมีเชื้อหลงเหลืออยู่หรือไม่ พร้อมแนะนำให้กับผู้เลี้ยงสุกร ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะ หากจะนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ ซึ่งจะเลี้ยงได้ภายหลัง 90 วัน ที่ตรวจพบเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และได้ออกประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด หลังจากพบเชื้อ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558

1. ให้ท้องที่ บ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย บ้านป่าตึงน้อย ตำบลป่าป้อง บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าป้อง บ้านตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง บ้านกิ่วแล ตำบลเชิงดอย เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว
 

2. ห้ามเคลื่อนย้าย สุกร หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

สำหรับ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่สามารถติดต่อไปสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น แต่เป็นโรคที่ก่ออาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตในสุกรและหมูป่า โดยหากเกษตรกรพบสุกรป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นโดยเร่งด่วน