ESG โอกาสเติบโตของพอร์ตควบคู่กับธีมการลงทุนอย่างยั่งยืน

ESG โอกาสเติบโตของพอร์ตควบคู่กับธีมการลงทุนอย่างยั่งยืน

บลจ.กรุงศรี หนุนการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับ ESG อีกหนึ่งโอกาสสร้างการเติบโตของพอร์ตควบคู่กับธีมการลงทุนอย่างยั่งยืน

นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงและการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ มีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือที่เรียกกันว่า ESG ยังเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่มีความน่าสนใจจากกระแสสังคมโลกได้ให้ความสำคัญด้าน ESG และพร้อมสนับสนุนการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG ภายใต้แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน

นายศิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กรุงศรี ได้ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการลงทุน ภายใต้แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนเช่นกัน เห็นได้จากการได้รับรางวัล Outstanding Asset Management Company Awards–ESG ประจำปี 2565 จากงาน SET Awards 2022 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนด้าน ESG ของบริษัท

"บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่าปัจจุบันเป็นจังหวะที่ดีของการลงทุนในธีม ESG ซึ่งการลงทุนตั้งแต่ระยะแรกจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีความเข้มงวดและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นโอกาสของการลงทุนที่ช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีโอกาสเติบโตพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี" นายศิระ กล่าว

สำหรับกองทุนของ บลจ.กรุงศรี ที่มีนโยบายลงทุนในธีม ESG ได้แก่ กองทุน KFESG-A (กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า) ลงทุนในกองทุนหลัก AB Sustainable Global Thematic Portfolio เน้นลงทุนใน 3 ธีมการลงทุนหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ ได้แก่ ธีมสภาวะอากาศ (Climate) เช่น พลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากร การรีไซเคิล ธีมสุขภาพ (Health) ครอบคลุมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ และธีมการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม (Empowerment) เช่น การศึกษาและการจ้างงาน ความมั่นคงทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่ง SDGs ได้รับการสนับสนุนจาก 193 ประเทศทั่วโลก และมีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นธีมการลงทุนระยะยาวที่ดี

กองทุน KFCLIMA-A ลงทุนในกองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC เน้นลงทุนในบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดหรือป้องกันการปล่อยคาร์บอน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น บริษัทผลิตเครื่องฟอกอากาศ บริษัทที่ผลิตยาโรคภูมิแพ้ บริษัทที่ทำเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการน้ำ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นของกองทุนหลักจะให้ความสำคัญกับ ESG มาก มีการคัดกรองบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ ESG ที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือเป็นบริษัทผู้นำด้าน ESG

"สำหรับผู้ที่มองหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีควบคู่ไปกับการลงทุน ยังสามารถลงทุนในกองทุนกลุ่มกองทุนอย่าง KFESGSSF/ KFESGRMF และ KFCLIMASSF/KFCLIMARMF ได้อีกด้วย สำหรับ SSF/RMF ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท โดยกลุ่มที่ลงทุนในหุ้นสามารถซื้อผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ คะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรีทุก 1,000 พอยท์ แลกเป็นเงินลงทุนได้ 100 บาท ผ่านระบบออนไลน์อย่าง @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service ได้อีกด้วย" นายศิระ กล่าว

ที่มา : บลจ.กรุงศรี ณ 21 พ.ย. 65 สอบถามเพิ่มเติมพร้อมขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757, Krungsriasset หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

หากสนใจโปรโมชันกองทุน SSF/RMF คลิก

การซื้อหน่วยลงทุนไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับบัตรเครดิต SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

KFESG/ KFESGSSF/ KFESGRMF

มีนโยบายลงทุนใน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD  (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

KFCLIMA-A/ KFCLIMASSF/ KFCLIMARMF

มีนโยบายลงทุนใน DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้