คุ้มครองลูกจ้าง "ประกันสังคม" รับเงินทดแทนสูงสุด 1 ล้าน กรณีไหนบ้าง เช็กเลย

คุ้มครองลูกจ้าง "ประกันสังคม" รับเงินทดแทนสูงสุด 1 ล้าน กรณีไหนบ้าง เช็กเลย

ประกันสังคม ตอบคำถามกรณีกองทุนเงินทดแทน โดยระบุว่าจะมีผลคุ้มครองลูกจ้างทันทีตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน กรณีเจ็บ ป่วย สูญหาย แม้ว่านายจ้างจะยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน

ประกันสังคม ตอบคำถามกรณีกองทุนเงินทดแทน โดยระบุว่าจะมีผลคุ้มครองลูกจ้างทันทีตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน กรณีเจ็บ ป่วย สูญหาย แม้ว่านายจ้างจะยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน

ทาง ประกันสังคม ระบุว่า ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จะได้รับเงินทดแทน ซึ่งประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าทำศพ และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ยังได้สิทธิคุ้มครอง 6 เดือนจริงหรือ

- ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 65 จังหวัดไหนขึ้นเท่าไหร่ เช็กเลยที่นี่!

- เคาะแล้ว! ค่าจ้างขั้นต่ำปี 65 ขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุด 328 บาท มีผล 1 ต.ค.นี้

 

ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน ดังนี้

- ค่ารักษาพยาบาล

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง จ่าย 50,000 บาท
 • บาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรัง จ่ายไม่เกิน 150,000 บาท
 • หากไม่เพียงพอจ่ายเพิ่มได้อีก 300,000 บาท
 • หากไม่เพียงพอจ่ายเพิ่มได้อีก 500,000 บาท
 • หากไม่เพียงพอจ่ายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

เว้นแต่ ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล หรือกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล

- ค่าทดแทนรายเดือน

ค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน ไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือน (ค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาท)

 • แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่วันแรก รวมไม่เกิน 1 ปี
 • สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายไม่เกิน 10 ปี
 • ทุพพลภาพตลอดชีวิต
 • ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 10 ปี และค่าทำศพ

- ค่าทำศพ

 • ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ค่าฟื้นฟู

กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ได้รับตามอัตราดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านการแพทย์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัดไม่เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ 100 บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 24,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ไม่เกิน 40,000 บาท
 • ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยละไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 160,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ ให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็นการฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการ ไม่เกิน 24,000 บาท

 

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา

1. กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในความตกลง นายจ้างส่งผู้ประสบอันตราย หรือ ผู้เจ็บป่วยเข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สถานพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเองโดยตรง

2. กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในความตกลง (เอกชนและรัฐบาล) นายจ้างหรือลูกจ้างจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน แล้วนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาเบิกได้

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเรื่อง

นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งตามแบบ กท.16 โดยยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมตามภูมิลำเนา สามารถส่งเอกสารได้โดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน

หรือลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วัน หรือหากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี

 

เอกสารหลักฐานเพื่อยื่นขอรับเงินทดแทน

1.แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (กท.16)

2.แบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44)

3.ใบรับรองแพทย์ (กท.16/1)

4.การประสบอันตรายที่ไม่ชัดเจน ต้องขอหลักฐานเพิ่ม เช่น หลักฐานการลงเวลาทำงาน บันทึกประจำวัน แผนที่เกิดเหตุ

5.ใบเสร็จรับเงิน

6.กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย ต้องมีหลักฐานการเสียชีวิต ใบชันสูตรศพใบมรณบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ (คลิก) หรือโทร สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

คุ้มครองลูกจ้าง "ประกันสังคม" รับเงินทดแทนสูงสุด 1 ล้าน กรณีไหนบ้าง เช็กเลย

 

CR สำนักงานประกันสังคม