'นิด้า' รับสมัครนักศึกษา 'MPPM' กทม. รุ่น 28

'นิด้า' รับสมัครนักศึกษา 'MPPM' กทม. รุ่น 28

"นิด้า" เปิดรับสมัครหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของไทย รุ่นที่ 28 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. หลักสูตรที่สร้างผู้บริหารระดับประเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแถวหน้าของประเทศจำนวนมาก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากAUNQA

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (Master of Public and Private Management : MPPM)  รุ่นที่ 28 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  (เปิดเรียนวันที่ 29 มกราคม 2566) โดยเปิดรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th

ผู้สนใจสามารถรับสมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th   และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (081) 513-9507 และ  (081) 339 - 4835 

'นิด้า' รับสมัครนักศึกษา 'MPPM' กทม. รุ่น 28

สำหรับหลักสูตร MPPM ของนิด้า ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 27 ปี จากแนวคิดความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นโยบายรัฐต้องมีความรู้เบื้องต้นเดี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความเข้าใจบทบาทของภาครัฐ รวมถึงบทบาทของภาคเอกชน

และในขณะเดียวกันภาคเอกชนควรทราบถึงที่มาของนโยบายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกัน 

ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วมากกว่า 5,000 คน ซึ่งหลายคนเป็นผู้บริหารระดับประเทศ ทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี อธิบดี ผู้อำนวยการสำนักฯ และข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง รวมทั้งในฝั่งของภาคเอกชนก็มีผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์หลายคนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้

'นิด้า' รับสมัครนักศึกษา 'MPPM' กทม. รุ่น 28

ที่สำคัญหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวได้รับการรับรองมาตรฐานจากเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) ด้วย 

โดยจุดเด่นของหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษของนิด้าประกอบด้วย

1.เป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย

2.สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนมากว่า 36 ท่านที่มีประสบการณ์จากการสอน การวิจัย รวมทั้งการทำงานในคณะกรรมการระดับประเทศที่สามารถนำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้

3.หลักูตรบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์อย่างมีระบบซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 4.หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ให้กว้างไกลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และยุค New Normal 

และ 5.เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างเครือข่ายจากหลายหลายวิชาชีพและหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

การเรียนในหลักสูตรนี้กำหนดการเรียน การสอน เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยมีกำหนดเปิดภาคเรียนในช่วงเดือน ม.ค.ปี 2566

ทั้งนี้หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณ 218,500 บาท ตลอดหลักสูตรรวมค่าดูงานภายในประเทศและค่าเอกสารตำราต่างๆ