สมเด็จพระสังฆราช ประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม2565

สมเด็จพระสังฆราช ประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันนี้ (3 ส.ค.65) เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ภาพและข้อความว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประทานพระวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เฝ้ารับประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอาราธนาให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รจนา และมหาเถรสมาคมมีมติให้เผยแผ่ให้ประชาชนได้สดับ เป็นกุศลธรรมทานเฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

“สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาราษฎรมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทรงตั้งพระราชหฤทัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เป็นเนืองนิตย์ ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาด ประดุจมารดาของประชาชาติไทย

เราทั้งหลายผู้เปรียบได้ดั่งลูกของพระองค์ จึงควรมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจสนองพระคุณของแม่ ด้วยความกตัญญูกตเวที เพราะตามธรรมดาของผู้เป็นมารดาบิดา เมื่อเห็นบุตรธิดาของตนประกอบคุณงามความดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีศีลธรรมประจำใจ พึ่งพาตนเองได้ และวางตนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

บุพการีย่อมพลอยรู้สึกมุทิตายินดี ได้รับความอิ่มเอมใจไปด้วย ประหนึ่งได้บรรลุถึงฐานะแห่งความเป็นพระพรหม สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ‘พฺรหมาติ มาตาปิตโร’ ซึ่งแปลความว่า ‘มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหมของบุตร’

การที่กระทรวงมหาดไทยอาราธนาให้เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รจนาพระธรรมเทศนา ‘อุภินนมัตถจรกถา’ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำหรับเผยแผ่ไปยังวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อจักได้แสดงโปรดประชาชน ให้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี พากเพียรสรรค์สร้างประโยชน์ทุกสถาน 

ให้สมดั่งพระราชปณิธานของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงเป็นที่น่าอนุโมทนายิ่ง และเป็นการบำเพ็ญธรรมทานครั้งสำคัญ 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

อันจะเป็นเครื่องเฉลิมพระบารมี ให้ดำรงรุ่งเรืองสถาพร ถวายเป็นพระพรชัยมงคลพิเศษ และเป็นเหตุให้ทรงพระโสมนัสอนุโมทนา สมด้วยพระราชสถานะแม่แห่งชาติ ผู้ทรงปรารถนาประโยชน์สุขของลูกไทยอยู่เสมอ

ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยนำกุศลเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ อันมีมหาเถรสมาคมเป็นประธาน ไปเผดียงอาราธนาให้พระภิกษุสามเณรในท้องที่ของท่านได้ทราบทั่วกัน เพื่อจักได้ช่วยกันทำหน้าที่อบรมขัดเกลาจิตใจประชาชน ให้หมั่นประพฤติตนตามเนื้อความของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้”

สมเด็จพระสังฆราช ประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ประทานบทพระธรรมเทศนาอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา