พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง"

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

วันนี้ (1 ส.ค.65)  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เวลา 16.07 น. เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ สมัยที่ 27 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี 2563-2564 และ 2565 

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565 พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพสตรีไทย ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565 พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ทำคุณประโยชน์ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563-2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร เสร็จแล้ว 

ทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ความว่า 

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ขอแสดงความชื่นชมกับสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้

ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ ก็ได้เห็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565 พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

ในบรรดาพระราชกรณียกิจนานานัปการนี้ ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญนั่นคือ การส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆ สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม ควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม

ทรงเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนมีศิลปะอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณของการเป็นช่างฝีมือ ดังที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ครั้งหนึ่งว่า 

“ทรงภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่แห่งหนตำบลใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นเด่นชัด” 

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565 พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สืบสาน รักษา และสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทำให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่ม ให้แก่ทุกครัวเรือน นับเป็นต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพพิเศษ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบัน 

พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น ล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะ ความเป็นอยู่ ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้น ทรงเป็นทั้งแบบอย่างอันประเสริฐและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้สตรีไทยตระหนักถึงศักยภาพของตน และสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นำไปใช้สร้างสรรค์ ให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติได้

พระราชินี มีพระราชดำรัส "เราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง" วันสตรีไทย ประจำปี 2565

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ ข้าพเจ้าจึงขอเขิญชวนให้สตรีไทยและเยาวชนสตรีไทยทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้น และจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีที่สุด

สมกับที่ทรงอุทิศพระองค์ ดั่งพระราชสมัญญา “ แม่ของแผ่นดิน” มาโดยตลอด และจะทรงเป็นแม่ของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์กาล ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ณ บัดนี้ ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยดีและขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการ ทั่วกัน

หลังจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน อาทิ 

กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 4 ภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้านโกลเด้น เพลซ และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ 1 สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา 

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันจัดงานวันสตรีไทย สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของสตรีไทย