ในหลวง พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

ในหลวง พระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (27 ก.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ และโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ยังคงมีอยู่และส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และวัดพระบาทน้ำพุ(มูลนิธิธรรมรักษ์) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการ ในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ในจังหวัดนครปฐม และวัดพระบาทน้ำพุ (มูลนิธิธรรมรักษ์) จังหวัดลพบุรี ดังนี้

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก วันชัย  ฉัตรเจริญพร นายทหารปฏิบัติการพิเศษ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ จำนวน 267 คน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

เวลา 10.05 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ  เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในการดูแลของ วัดพระบาทน้ำพุ (มูลนิธิธรรมรักษ์) จำนวน 2,000 คน ณ วัดพระบาทน้ำพุ (มูลนิธิธรรมรักษ์) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี    

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องทรงดูแลเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีอยู่ และทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ และผู้อยู่ในความดูแล ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. ในหลวง พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.