เตือน เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 65

เตือน เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 65

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือน เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 65

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศ ฉบับที่ 22/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์ทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 19.00 - 22.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 – 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น 

เตือน เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 65

โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.90 – 2.10 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์