อุปสมบท 910 รูป เฉลิมฯ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" มหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา

อุปสมบท 910 รูป เฉลิมฯ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" มหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา

บรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดมหาชัยพระอาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และประชาชนมาร่วมพิธี 

รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้จัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวน 910 คน แยกเป็นส่วนกลาง 91 คน จัดพิธีที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด 819 คน 

อุปสมบท 910 รูป เฉลิมฯ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" มหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สำหรับจังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14 คน ได้รับเมตตาจากพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ทำพิธีปลงผมนาคก่อนเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งโครงการฯ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565  ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อุปสมบท 910 รูป เฉลิมฯ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" มหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา

 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติดีแก่สังคมโดยส่วนรวม มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา สามารถนำธรรมะ มาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

อ้างอิง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม