โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส

โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส

นำครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 จำนวน 19 คน เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส จำนวน 2,743 คน เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรนับแต่ปี 2510-2560 มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ช่วยเหลือครูอาวุโส ให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 126,796 คน 

โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส

ในจำนวนนี้ มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,057 คน สำหรับปี 2561 และ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบของมูลนิธิฯ โดยได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ 60 คน และรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร 22,874 คน

นอกจากนี้ คุรุสภายังได้ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ล่วงลับไปแล้ว โดยรวบรวมประวัติและผลงาน จัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึก เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณครูในงานวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โอกาสนี้ ประทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส

โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส

โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จลงแทนพระองค์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส ที่มา : กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์