ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติมองโกเลีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติมองโกเลีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายคูเรลซูค อุคนา

ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย

กรุงอูลานบาตอร์

ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญ รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่เจริญก้าวหน้าระหว่างประเทศไทยและมองโกเลีย จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การค้า และการลงทุน เพื่อประโยชน์สุขและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว